PERSONUPPGIFTSPOLICY FC SVERIGE AB

Förklaringen med den här personuppgiftspolicyn är att FansCorner Sverige AB, org. nr. 559337-5008, vill förklara hur vi behandlar personuppgifter. FansCorner är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi behandlar och enligt den här personuppgiftspolicyn. FansCorner vill alltid se till att de personuppgiftsbehandlingar som görs utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de regler som finns inom dataskyddslagstiftningen, som t.ex. GDPR.

ALLMÄNT
1.1 Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss (förutom när det krävs enligt någon bestämmelse i lag), men om du inte gör det kan det innebära att vi inte kan erbjuda dig våra produkter, tjänster m.m.

DEFINITIONER
2.1 En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är bl.a. namn, adress, personnummer, bild, IP adress och uppgifter om kompetens, utbildningar eller arbetslivserfarenhet.
2.2 En behandling är en åtgärd som görs med personuppgifter som t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring, spridning eller radering.
2.3 En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandlingar av personuppgifter, d.v.s. bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR
3.1 Personuppgifter i samband med affärsrelationer FansCorner kan samla in personuppgifter om både befintliga och eventuella kunder, leverantörer och samarbetspartners samt deras anställda. Det görs i syfte att kunna hantera affärsrelationerna genom att bl.a. registrera kontaktpersoner, inleda samarbeten, fakturera, starta kampanjer, m.m. Den information som sparas är bl.a. kontaktinformation som namn, telefonnummer, titel och e- postadress.
3.2 Personuppgifter hos våra användare, lyssnare och kunder Behandling i samband med användande av våra produkter och tjänster FansCorner samlar in och behandlar personuppgifter bl.a. för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster, för att hantera klagomål och förslag på förändringar, för att förbättra våra produkter och tjänster och för att förebygga, förhindra och utreda missbrukande av våra produkter och tjänster. De personuppgifter som behandlas för dessa ändamål är bl.a. kontaktuppgifter (namn, e- postadress, telefonnummer och postadress) och teknisk information (Enhets-ID, IP-nummer, trafikleverantör, webbläsarversion, operativsystem). Behandling i samband med tävlingar och evenemang FansCorner anordnar emellanåt tävlingar och evenemang. För att FansCorner ska kunna anordna och administrera dessa behöver vi behandla personuppgifter. Det behövs eftersom vi ska kunna kontakta vinnare och för att vinster ska kunna delas ut och användas av vinnarna. De personuppgifter som vanligtvis behandlas för de här ändamålen är bl.a. kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och postadress), allergier, information om familjemedlemmar och passnummer. I vissa tävlingar är det möjligt att lämna vilka uppgifter som helst i fritextfält, t.ex. vinstmotiveringar. Det kan då hända att vi behandlar känsliga personuppgifter om dig om du har lämnat den typen av uppgifter.
3.3 Personuppgifter om arbetssökande FansCorner behandlar personuppgifter avseende personer som söker jobb eller på något annat sätt anmäler intresse för ett jobb hos oss. Anledningen till att vi behandlar personuppgifterna är för att vi ska kunna se till att FansCorner har tillräckligt med personal för att kunna bedriva vår verksamhet. De typerna av personuppgifter vi behandlar för det här ändamålet är bl.a. namn, födelsedatum, epost- adress, betyg och arbetslivserfarenhet.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGARNA
4.1 FansCorner behandlar personuppgifter enligt de regler och bestämmelser som finns och bara om det finns en rättslig grund för det.
4.2 FansCorner behandlar främst personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra avtal.
4.3 FansCorner behandlar också personuppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser som t.ex. bokföringslagen.
4.4 FansCorner marknadsför även produkter och tjänster baserat på vårt berättigade intresse att ge relevant information och bra erbjudanden. Om vi behöver behandla personuppgifter i tvister eller andra juridiska frågor, är FansCorners berättigade intresse att vi behöver bevaka våra rättsliga intressen. FansCorner behandlar också personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.
4.5 Om vi skulle behöva ett samtycke för att behandla personuppgifter kommer vi att informera om det samt hämta in ett samtycke innan en sådan behandling påbörjas.

SÅ HÄR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA
5.1 Dina personuppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för att ändamålen enligt punkt.
3 ovan ska kunna uppfyllas, eller under den tid det krävs enligt lag eller andra bestämmelser.

HUR PERSONUPPGIFTERNA SKYDDAS
6.1 FansCorner skyddar personuppgifter mot bland annat otillbörlig åtkomst, användning förändring och radering. Vi har till exempel behörighetsbegränsningar i våra IT-system och skyddar dina personuppgifter med brandväggar och krypteringar.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
7.1 Vi delar inte personuppgifter med någon tredje part, förutom om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra de ändamål som anges i punkt 3 ovan, för intern hantering av våra system och vår administration eller om det krävs på grund av lagkrav, författningar, myndighetsbeslut eller andra bestämmelser. De kategorier av mottagare som vi delar med oss av personuppgifter till är: Underleverantörer och bolag i vår koncern som behandlar personuppgifter för FansCorners räkning Detta görs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden och för att vår verksamhet ska fungera. De som tar emot personuppgifterna får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än för at tillhandahålla tjänster till oss på de villkor som vi bestämt i vårt avtal med dem. Exempel på underleverantörer som kan ta del av personuppgifter är de som tillhandahåller IT-tjänster och IT-
system till oss.

Samarbetspartners
Detta görs bland annat för att vi ska kunna anordna tävlingar tillsammans med våra samarbetspartners och för att utföra marknadsanalyser samt utveckla vår verksamhet. I vissa fall skickas vinster och priser direkt från våra samarbetspartners till vinnaren och då delar vi med oss av de tävlandes adress m.m. för att vinster ska kunna levereras. Ibland kan även vissa personuppgifter behövas för att anordna resor eller liknande enligt punkt 3.2 ovan. Marknadsanalyser görs bland annat för att se vilken typ av information, tjänster och erbjudanden som är relevanta och intressanta för våra användare, lyssnare och kunder så att vi kan förbättra våra produkter och tjänster samt för att utveckla vår verksamhet. Myndigheter, statliga institut och etc. där FansCorner är skyldiga enligt lag, bestämmelser eller myndighetsbeslut att lämna ut uppgifter I vissa fall FansCorner skyldiga enligt lag att dela med sig av personuppgifter till myndigheter som t.ex. Skatteverket när de utför skatterevisioner m.m. I samband med det kan det hända att personuppgifter delas med de organisationerna.
7.2 Våra samarbetspartners som hanterar personuppgifter åt oss ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att de har en hög skyddsnivå och att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
8.1 FansCorner för i vissa fall över personuppgifter utanför EU/EES. I sådana fall säkerställer vi antingen att EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i landet, att standardiserade dataskyddsbestämmelser har ingåtts eller att någon annan lämplig skyddsåtgärd tillämpas. För mer information och hur du får en kopia av eventuella skyddsåtgärder, kontakta gärna oss (kontaktinformation finns längst ner i dokumentet).

DINA RÄTTIGHETER
9.1 Du har rätt att på din begäran kostnadsfritt få information från oss om användningen av personuppgifter som rör dig.
9.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
9.3 Du har rätt att, under vissa omständigheter, få personuppgifter som rör dig raderade av oss. Detta gäller t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna har behandlats eller behandlas på ett olagligt sätt.
9.4 Du har rätt att, i vissa fall, kräva att vi begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. bestrider att personuppgifterna är korrekta kan du kräva att vi begränsar behandlingen under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
9.5 Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som rör dig som sker på den rättsliga grunden berättigat intresse. Om så sker måste vi visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att vi ska få fortsätta med behandlingen
9.6 Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
9.7 Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.
9.8 Du har rätt att, under vissa omständigheter, få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har även rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
9.9 Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten (www.imy.se), som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
9.10 För att kunna använda dig av dina rättigheter kan FansCorner kontaktas. Normalt är vi skyldiga att behandla en begäran att använda sig av en rättighet inom en månad. I vissa fall kan FansCorner däremot förlänga den här tiden med två månader. I sådana fall meddelar vi varför tiden har förlängts. FansCorner kan komma att kontrollera identiteten på den som begär att få använda sina rättigheter för att skydda personuppgifterna från att obehöriga personer får tillgång till dem.

COOKIES
10.1 En cookie är en textfil som lagras på en enhet när en användare besöker oss via en webbläsare. Mer information om hur cookies används och hur dessa kan stängas av finns i FansCorners cookiepolicy.

KONTAKTA OSS
FansCorner Sverige AB
Besöksadress: Stortorget 17
Postadress: 211 22 Malmö
Telefon: 020 212600
E-post: info@fcsverige.se
Hemsida: www.fcsverige.se

Ladda ner personuppgiftspolicy som PDF